Zespół Szkół Nr 26
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Zespół Szkół Nr 26 > Menu Przedmiotowe > RODO > RODO

RODO

  Drukuj
 


KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako RODO)(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, z późn. zm. ), uprzejmie informujemy, że:


 


 1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkól Nr 26 w Warszawie, z siedzibą przy ul. Urbanistów 3, 02-397 Warszawa, reprezentowana przez Dyrektora p. Romana Marciniaka.

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Panią Ewę Nagadowską, z którym może się Pani/Pana skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pisząc na adres e-mail: iod@dbfo-ochota.waw.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.

 3. Administrator wyznaczył Zastępcę Inspektora Ochrony Danych Panią Agnieszkę Falborską, z którym może się Pani/Pana skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pisząc na adres e-mail: iod@dbfo-ochota.waw.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.

 4. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie i celach związanych z działalnością statutową, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

  Przetwarzanie danych osobowych w innych celach i w zakresie  szerszym niż jest on określony w przepisach prawa, wymaga oddzielnie wyrażonej zgody.

 5. Odbiorcami danych osobowych są:

   • osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,

   • podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).

   • Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe uczniów mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli taki obowiązek będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.

 7. Pana/Pani dane osobowe i dane osobowe uczniów będą przechowywane/przetwarzane:

   • w związku z procesem edukacji, przez czas trwania procesu edukacji oraz po tym czasie, zgodnie z zasadami archiwizacji.

 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia wyrażonej zgody, które jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczące Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.

  Dane o Inspektorach:

   

  Inspektor Ochrony Danych: p. Ewa Nagadowska

   

  Zastępca Inspektora Danych: p. Agnieszka Falborska

   

  Adres email: iod@dbfo-ochota.waw.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby (z dopiskiem IOD)


 
 
Wprowadził Makarewicz Andrzej (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 06-06-2022
Aktualizujący Majewska Anna (Zespół Szkół 26) 06-09-2022
Zatwierdzający Majewska Anna (Zespół Szkół 26) 06-09-2022
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 07-09-2022
Liczba odwiedzin: 181